OWG - ogólne warunki gwarancyjne (serwisu)

1. W celu rozpoczęcia realizacji uprawnień z tytułu gwarancji, Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji zgłoszenia w niniejszym programie serwisowym. Po przekazaniu informacji dotyczących problemu, Klient otrzyma sugestie mające na celu usunięcie usterki lub dalsze informacje na temat procedury reklamacyjnej.

2. Przy dokonywaniu zgłoszenia Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych, ważnych i kompletnych danych, o wypełnienie których jest proszony w formularzu zgłoszenia

3. Wszelkie naprawy, których nie można rozwiązać zdalnie prowadzone są w serwisie producenta, chyba że strony ustaliły inaczej w umowie

4. Istnieje możliwość naprawy u Klienta jednak wiąże się to z pokryciem kosztów dojazdu serwisu które wynoszą 1,4 zł netto / km liczone tam i powrót

5. W przypadku napraw gwarancyjnych koszty wysyłki Produktu do punktu serwisowego ponosi Klient (chyba że strony ustaliły inaczej w umowie), natomiast wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem, w tym także koszty diagnozy usterki i korespondencji ponosi Infomiasto.com

6. Infomiasto.com nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zarówno do jak i z serwisu, z wyjątkiem tych które są realizowane przez transport własny serwisu

7. Po dokonaniu naprawy, naprawiony sprzęt dostarczany jest na adres podany podczas dokonywania zgłoszenia usterki. Serwis wysyła sprzęt na własny koszt tylko na terenie Polski.

8. Podczas naprawy, Infomiasto.com nie jest odpowiedzialne za żadne zainstalowane oprogramowanie i/lub dane na dysku lub w danym urządzeniu, ani za żadne szkody z nim związane lub jego uszkodzenia. W sprawach oprogramowania, proszę szukać dodatkowego wsparcia u jego producentów.

9. Klient jest zobowiązany do skopiowania swoich danych w bezpieczny sposób i przechowanie kopii ważnych plików. Infomiasto.com nie będzie odpowiedzialny za żadne utracone dane lub pliki podczas procesu naprawy i wysyłki

10. Po dostarczeniu Produktu do punktu serwisowego zostanie dokonana wstępna ekspertyza mająca na celu ustalenia wady Produktu i oceny czy naprawa mieści się w zakresie naprawy gwarancyjnej lub czy Produkt lub część podlega wymianie w ramach gwarancji.

11. W przypadku, gdy naprawa Produktu przekracza zakres naprawy gwarancyjnej lub gdy okres gwarancyjny minął, Infomiasto.com powiadomi o tym fakcie Klienta, przedstawiając jednocześnie dalsze czynności pogwarancyjne możliwe do przeprowadzenia. Klient zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości wskazać na piśmie czy korzysta z przedstawionej oferty. W przypadku braku odpowiedzi Klienta w ww terminie lub odpowiedzi negatywnej Infomiasto.com może odesłać Produkt do Klienta i obciążyć Klienta kosztami transportu oraz diagnozy (koszt diagnozy 300 PLN brutto)

12. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Infomiasto.com z siedzibą w Raciborzu, ul. Cygarowa 9 47-400 Racibórz, zwana dalej Spółką. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania naprawy oraz odesłania sprzętu po naprawie oraz w celu przeprowadzenia ankiety oceniającej poziom serwisu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwi dokonanie naprawy.
 

Formularz zgłoszeniowy

 

dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej, jeżeli inna niż zgłaszający

tylko jeden numer seryjny, w przypadku wielu urządzeń każde zgłaszamy oddzielnie

 
BUY NOW